cking

  יום ד', 08/04/20

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות - ספר בראשית - סיקינג

בנק שאלות בראשית

ראשי > תנ"ך > בנק שאלות > בראשית

1. בראשית, א', 1-31

א.   כתוב שני הבדלים בין סיפור הבריאה הבבלי (אנומה אליש)  לבין סיפור הבריאה המקראי בבראשית פרק א'.

ב.  סיפור הבריאה השני שבפרק ב' נבדל מקודמו מבחינה ספרותית ומבחינה עניינית. הסבר שלושה הבדלים בין שני סיפורי הבריאה. כתוב שתי סיבות  להבדלים בין שני סיפורי הבריאה.

 ג. הביטוי "וירא אלהים כי טוב" אינו מופיע לאחר שתי בריאות. מהן שתי הבריאות  ומדוע הביטוי חסר בכל אחת מהבריאות?

2.     בראשית, א', 14-31

א.    בפס' 21 רואה חוקר המקרא קאסוטו "מחאה נגד השקפות שהיו נפוצות באומות העולם". באלו השקפות מדובר וכיצד פרק א' פס' 21  מתנגד להשקפות אלו ?

ב.     כתוב שני הבדלים בין הברכה שה' ברך את האדם על פי פס' 28 לבין הברכה שה' ברך את החיות על פי פס' 22.

ג.      פס' 26 מנוסח בלשון רבים. מהו הקושי בניסוח זה, וכיצד תפתור אותו ?

3.     בראשית, א', 1 - 31.

א. הסבר והדגם את המבנה הספרותי של סיפור הבריאה בפרק א'.

     ב. כיצד המבנה הספרותי משרת את רעיון הפרק ?

     4. בראשית, ב', 18-24.

א.    רש"י בפירושו לפס' 18 אומר :"לא טוב היות וגו'"- שלא יאמרו שתי רשויות הן: הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין לו זוג".

     מהו הקושי אותו מפרש רש"י וכיצד הוא פותר קושי זה?

 ב. בפסוקים 21-22 מתוארת בריאת האישה. השווה את הנאמר כאן לתיאור 

     הבריאה בבראשית א' 27 .

 ג. כיצד מסבירים את הסתירה אנשי ביקורת המקרא (חקר המקרא –הגישה הביקורתית חילונית).

5. בראשית, ב', 8-25.

א. מפרשים רבים סבורים שמשמעות הדעת בביטוי "עץ הדעת טוב ורע" היא הידיעה המינית. הבא שתי הוכחות לפירוש זה. הבא שני קשיים המתעוררים על פי פירוש זה.

ב.     הסבר את היסוד האטיולוגי בפס' 24.

ג.      כיצד ברכת ה' לאדם שבפרק א' 28 באה לידי ביטוי בפסוקים 19-20 בפרק ב'?

6. בראשית, ג', 8-20.

א. הסבר כיצד השימוש בשורש א-כ-ל בפס' 17-19 מדגים את עיקרון הענישה של מידה כנגד מידה.

 ב. יש הטוענים כי כאשר הופר הצו האלוהי הופרה גם ההרמוניה בין האדם לה', בין האדם לאשתו ובין האדם לבעלי החיים. הסבר על פי פס' 8-16, במה באה לידי ביטוי הפגיעה בקשר ההרמוני בכל אחד משלושת המקרים האלה.

 ג.  אפשר לראות בפס' 12-13 ביטוי להתנערות מאחריות. הסבר כיצד שתי דמויות בפסוקים אלה נוקטות גישה זו.

7. בראשית, ג', 1-7.

א.    יש סוברים שבפסוק 1 באה לידי ביטוי הסתייגות ממיתוס. סברה זו מסתמכת על  שני ביטויים בפסוק. ציין מהם הביטויים והסבר כיצד הם מבטאים הסתייגות ממיתוס.

ב.     בפסוקים 2-3 חוזרת האישה על דברי ה' שבפרק ב' פסוקים 16-17. מצא שני הבדלים בין דברי האישה לדברי ה' והסבר אותם.

ג.      פירוש ראב"ע לפס' 1 :"והישר בעיני שהם הדברים כמשמעם. והנחש היה מדבר, והיה הולך בקומה זקופה...."

מיהו הנחש המסית לפי פירושו של ראב"ע וכיצד ניתן להקשות על פירושו ?

8. בראשית, ג', 14-21.

א. מהו סיפור אטיולוגי?

ב. הבא שלוש דוגמאות לסיפור אטיולוגי בקטע.

9. בראשית, ג', 22-24.

א. לאחר שאכלו מעץ הדעת, אומר ה' שהם קבלו את הידיעה טוב ורע.

     הסבר שני פירושים למושג טוב ורע בהקשרו.

ב. פסוק 24 הסבר את הביטוים בהקשרם:"כרבים", "להט החרב המתהפכת"

10. בראשית, ד',  1-9.

א. הסבר שלוש סיבות מדוע לא קבל ה' אל מנחתו של קין?

ב. הסבר את המסר העיקרי המובע בפס' 7 .

ג. במה שונה תגובת קין (פס' 9) מתגובת אביו (פרק ג' פס' 10) ומה ניתן ללמוד 

            משינוי זה ?

11. בראשית, ד', 13.

"ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא".

  ראב"ע פירש:"כי זה העונש גדול, לא אוכל לסבלו".ויורה על אמיתת  זה הפירוש הפסוק הבא אחריו".

  קאסוטו פירש:"אי אפשר לפרש מילים אלה כבקשה להמתקת הדין, 

  כלומר: עונש עווני גדול ממה שאוכל לסבול, שהרי הקשר בין "עוון" ובין "נשוא" רגיל בהוראה אחרת, בהוראת סליחת העוון...עכשיו  מרגיש קין בלבו רגשי חרטה ומכיר את גודל עוונו ומקבל עליו את  הדין".
מהי משמעות הביטוי "עווני מנשא" לפי כל אחד מהפרשנים, ומהם נימוקיהם?                                                                                                         

12. בראשית, ד', 17-26.

א.       בפסוקים 17-24 ניתן למצוא בו זמנית את התפתחות הציויליזציה (האנושות) ואת ירידת המוסר. הסבר והדגם טענה זו.

ב. מהם האמצעים האמנותיים בשירת למך בפסוקים 23-24? (ניתוח סיפרותי)

ג.      פרש בשתי דרכים :"כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי" (פס' 23).

13. בראשית, ד', 23-24.

א.       מהו מקומה של שירת למך בתחום המוסרי בתולדות האנושות?

ב.        מהם האמצעים האומנותיים בשירת למך ? (ניתוח סיפרותי)

ג.         פרש בשתי דרכים :"כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי" (פס' 23).

14. בראשית, ו', 5-21.

א. קרא פס' 5-8 ציין והסבר שלושה ביטויים של האנשת האל בפסוקים אלה.

ב. מהו הקושי התיאולוגי (דתי, אמוני) הנוצר מן השימוש בביטויים אלה ? הסבר כיצד הכלל של חז"ל "דיברה תורה בלשון בני אדם" יכול לפתור קושי זה?

ג. בפסוקים 5-21 מופיע השורש ש-ח-ת בשתי משמעויות ומשמש כמילה מנחה.

1.מה הן שתי המשמעויות של השורש בקטע? ציין דוגמא אחת לכל משמעות.

2.     הסבר את הקשר שנוצר בין שתי המשמעויות.

15. בראשית, ו', 9.

קרא פסוק 9:"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו".

רש"י:"יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר. ויש דורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק, ואילו היה חי בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".

1. מהו הקושי שעמד בפני הפרשן?

2. כיצד פתר קושי זה?

16. בראשית, ו', 1-4.

יש חוקרים הרואים בקטע זה יסוד מיתולוגי ויש חוקרים המוצאים בו יסוד אטיולוגי.

 א. הסבר מהו היסוד המיתולוגי בקטע.

 ב. הסבר מהם שני היסודות האטיולוגיים בקטע.

17. בראשית, ו', 5-12.

בסיפור המבול  המקראי ובמיתוס המבול המסופוטמי "עלילת גילגמש " עולים דגשים שונים.

א.    הסבר שני דגשים שונים בין שני הסיפורים.

ב.     מה ניתן ללמוד מהשוני שציינת בסעיף א'? 

18. בראשית, ט', 18-29.

א. מה היה חטאו של חם ? הבא שני פירושים ומצא הוכחה בכתוב לכל פירוש.

ב. מדוע נענש כנען? הסבר 3 סיבות.

19. בראשית, ט',  1-17.

א. ציין והסבר שתי תוספות שמוסיפה הברכה לנוח ולזרעו (1-7) על זו, שניתנה כבר לאדם (א' 26-29), ומה ניתן ללמוד מהוספות אלה על העולם לאחר המבול? 

ב. הסבר מבחינה לשונית, רעיונית ואמנותית את פסוק 6 :"שפך דם האדם באדם דמו ישפך". 

ד.     ציין שלוש סיבות מדוע נבחרה דווקא הקשת בענן לשמש כ"אות ברית".

בראשית י"ב - כ"ב סיפורי אברהם

1. בראשית, י"ב,  1-5.

א. הסבר את סגנון הצו האלוהי ומשמעותו.

ב. מהי המילה המנחה בפסוקים 2-3 ומה משמעותה להבנת הקטע ?

2. בראשית, י"ב, 10-20.
א. מעשי אברהם בפסוקים אלה עשויים להעיד על ספקותיו בנוגע לכוחו של ה'. הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על הכתוב.

ב.  יש הטוענים כי הכתוב בבראשית , כ', 10-13 מתקן את הרושם השלילי שיוצרים מעשי   אברהם שבבראשית, י"ב, 10-20. הסבר טענה זו.

ג. בפסוק 13 כתוב :"אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך". לפניך שני פירושים:

ראב"ע פירש:"...וטעם ייטב לי, דורון ומנחה, וכן כתוב: "ולאברם היטיב בעבורה"(פס' 16).

 רד"ק פירש :"וחיתה נפשי בגללך – הוא הפירוש של למען ייטב לי בעבורך".

1.     מהי ההטבה שקיבל אברהם לפי כל אחד מהפרשנים ?

2.     לפי איזה מן הפרשנים הפגם בהתנהגותו של אברהם גדול יותר ?

    3. בראשית, י"ד, 13-24.

א.    הזכרת דן בפסוק 14 מעוררת קושי. קרא שופטים י"ח 29 והסבר מהו הקושי וכיצד ניתן לפתור קושי זה.

ב.     מהו הניגוד בין התנהגות מלך סדום לבין התנהגות מלכיצדק מלך שלם? כיצד מדגיש את ההבדל הסופר המקראי ? בסס דבריך על הכתוב.

ג.      קאסוטו טוען שבביטוי: "ויתן לו מעשר מכל" (פס' 20) מובלע העיקרון של מעשה אבות סימן לבנים. הסבר את טענתו של קאסוטו.

4. בראשית, י"ד, 13-24.

א. הזכרת דן בפסוק 14 מעוררת קושי. קרא שופטים י"ח 29 והסבר מהו הקושי וכיצד ניתן לפתור קושי זה.

ב. מה ההבדל בין התפיסה התיאולוגית (דתית) של מלכיצדק לתפיסה התיאולוגית של אברהם וכיצד בא לידי ביטוי ההבדל ביניהם?

ג. מהו המבנה הסיפרותי בפסוקים 17-21 ,ומה מטרת המבנה ?

ד. מי הוא מלכיצדק ובאלו אלים הוא מאמין ? בסס דבריך על הכתוב.

ה. במה שונה אמונתו של אברהם מאמונתו של מלכיצדק על פי הברכה של אברהם בפס' 22 ?

5. בראשית, ט"ו, 1-16.

א.    בתעודה מהעיר הקדומה נוזי נאמר כי מי שהיה חשוך בנים היה מאמץ לו עבד ליורש בתנאי שעבד זה ישרת אותו בחייו ויספוד לו לאחר מותו. כיצד אפשר ללמוד מפסוקים 1-4 על מנהג דומה.

ב.     לפניך שלושה פירושים לפסוק 9 : "קחה לי עגלה משולשת".

אונקלוס: "שלוש עגלות".

רמב"ן: "רמז בזה כי שלושה קורבנות מהם יקריבו העולה, החטאת השלמים".

ראב"ע: "עגלה בת שלוש שנים".

מי מבין הפירושים הנ"ל אינו פשוטו של מקרא? נמק את תשובתך.

ג.       בדברי אלוהים לאברהם בפסוקים 13-16 נזכרים שלושה ארועים מכריעים בתולדות עם ישראל. צטט ופרט מהם האירועים בקטע.

ד.     פס' 6: "ויחשבה לו צדקה". יש המפרשים שהמילה "לו" מתייחסת לאברהם, ויש המפרשים כי היא מתיחסת לה'. מה נחשב לצדקה לפי כל אחד מהפירושים ? מהי הבעיה התאולוגית (דתית, אמונית) המתעוררת אם מייחסים את המילה לה'?

ה.    קרא פסוקים 8-18, ירמיהו ל"ד 17-20. בשני המקורות מסופר על ברית שבה אחד הצדדים מתחייב כלפי הצד האחר. מי מתחייב למי בברית המתוארת בבראשית ט"ו, ומי מתחייב למי בברית שבירמיהו ל"ד? מהו המעשה המבטא את הברית בשני המקורות?

6. בראשית, ט"ו, 7-21.

א. מה שמה של הברית המתוארת בקטע זה ומה משמעות השם ?

ב. קרא פס' 16: "ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה".

ו.       הסבר פסוק 16 מבחינה לשונית (מילולית) ומבחינה רעיונית (העיקרון מוסרי).

7. בראשית, ט"ז, 1-16.

א. פסוק 1 הוא אקספוזיציה (מצג) לסיפור המסופר בפרק. הסבר מהי אקספוזיציה, והדגם את הסברך באמצעות פסוק 1.

ב. בהסכם נישואין מנוזי כתוב: "אשה בשם קלמנינו תינתן לאיש שנימה. אם קלמנינו תלד לו, לא יקח אישה אחרת, אך אם לא תלד לו, תיקח קלמנינו אישה מארץ לולו, תשיא אותה לשנימה ותפקח על הצאצאים".

1.     הסבר במה דומה המסופר בפסוקים 1-2 לפרטי הסכם זה.

2.     הסבר כיצד מפחית הסכם זה את הערכתנו החיובית למעשה שרה  המתואר בפסוקים 2-3.

ג. הרמב"ן בפירושו לפסוק 6 אומר:"חטאה אמנו בעינוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' אל עניה, ונתן לה בן, שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרי בכל מיני העינוי".

  מהו העיקרון המודגש בפירושו של הרמב"ן?

ז.      הסבר את הביטויים הבאים בהקשרם: "אולי איבנה ממנה" (פס' 2), "מקץ עשר שנים" (פס' 3), "ותקל גבירתה בעיניה" (פס' 4).

8. בראשית, י"ח, 1-2.

    הסיפור פותח ב"וירא אליו יהוה", וממשיך ב"שלשה אנשים נצבים". השילוב בין  

    דיבור בלשון יחיד לדיבור בלשון רבים נמשך לאורך כל הסיפור כולו. הצג אחד  

    מההסברים שניתנו לתופעה זו.

9. בראשית י"ח 1 – 14.

     א. מהי הסתירה שבין "וירא אליו יהוה" (פסוק 1 ) לבין "וירא והנה שלושה אנשים" (פסוק 2 )? ציין שני ניסיונות ליישוב סתירה זו.

ב.     ציין את המקומות שבהם חוזר השורש מ-ה-ר. מהי המשמעות של החזרות על פועל זה?

 ג.  עיין בפרק י"ח פסוקים 9 – 14 וכן בבראשית י"ז, 16 – 19. ציין שלושה עניינים מקבילים בשני הקטעים שעניינם הבשורה על הולדת הבן.

10. בראשית י"ח 16 – 33.

     א. פסוק 22 "...ואברהם עודנו עומד לפני ה'". על פי חז"ל נמנה פסוק זה עם "תיקוני סופרים".

         1. הסבר מהו תיקון סופרים.

         2. מה גרם בפסוק 22 לתיקון סופרים.

ב. נתח מבחינה סיפרותית את המשא ומתן בין אברהם לבין ה' בפסוקים 23 – 33.

   

  11.בראשית, י"ח, 23-33.

א. בקטע זה פותח אברהם בקריאה לצדק ומסיים בקריאה לחסד. הסבר רעיון זה וצטט שני פסוקים להוכחת דבריך.

 ב. רש"י אומר בפירושו לפסוק 22: "...והיה לו לכתוב "וה' עודנו עומד על אברהם", אלא תיקון סופרים הוא".

1.     מהו תיקון סופרים ?

2.       מהי הסיבה לתיקון סופרים בפסוקנו?

 ג. הסבר את המבנה הספרותי של הדו-שיח בין ה' לאברהם על גורל סדום בקטע.

12.בראשית, כ"ב, 1-12.

א. בקטע ריבוי פעלים, הן בהכנות לפני היציאה (פסוקים 3-6) והן בהכנת המזבח (פסוקים 9-10). מה ניתן ללמוד מריבוי השימוש בפעלים? הבא ציטוטים לביסוס תשובתך.

ב. יש הטוענים שסיפור העקידה הוא סיפור אטיולוגי. הסבר שני יסודות אטיולוגיים בסיפור .

     ג. קרא פסוק  12ב' והסבר מהו הקושי העולה מפסוק זה. כתוב פתרון אחד לקושי שהעלת.

          ד. פסוק 8 : "ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו".

רש"י פירש : " יראה לו השה" – כלומר יראה ויבחר לו השה, ואם אין לו שה, לעולה בני. ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט, וילכו שניהם יחדיו בלב שוה".

1.     הסבר מהי תשובתו של אברהם בפסוק זה על פי פירושו של רש"י ?

      2. מה משמעות המשפט "וילכו שניהם יחדיו" לפי פירוש רש"י ?

   13. בראשית כ"ב 1 – 14.

א. מהו הקושי הדתי – תיאולוגי שמעורר פסוק 12ב' ? ציין שני ניסיונות ליישוב סתירה זו.

ב. יש מפרשים הרואים קשר לשוני ורעיוני בין הצו: "לך לך מארצך.."(י"ב 1),  לבין הצו "לך לך אל ארץ המוריה..." (כ"ב 2). הסבר קביעה זו. הבא ציטוטים  לביסוס תשובתך.

ג. יש הטוענים כי סיפור עקידת יצחק הוא אטיולוגי. הסבר שני יסודות אטיולוגיים בסיפור כולו (פסוקים 1 – 19) והסבר דבריך.

בראשית ל"ז –מ"ח – סיפורי יוסף

1.  בראשית, ל"ז, 1 – 14.

א.    בסיפור שבפרק ל"ז האחים ויעקב מאשימים את יוסף בניסיון להשתלט עליהם באמצעות החלומות. בסס טענה זו על הכתוב.

ב.       קרא את דברי רד"ק לפסוק 10: "כשם שאי אפשר לאמך (שתבוא שכבר)מתה,  

      כשם שבטל החלום בזה כך בטל כולו". באיזה נימוק יעקב דוחה את דברי  

      יוסף, לדעת רד"ק? הסבר כיצד אפשר לבסס את דברי רד"ק על פסוק 10.

ג.        על-פי הקטע, האיבה שבין האחים ליוסף הולכת ומחמירה.

1.   הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על תגובת האחים. ציין שלוש דוגמאות.

2.   הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על תוכן החלומות של יוסף.

2.           בראשית ל"ח 1 – 16.

א.    מטרת תוכניתה של תמר היתה לקיים חוק מקובל באותה תקופה. הסבר את תוכניתה של תמר ואת החוק עליו התבססה. העזר בדברים כ"ה 5 – 6.

ב.     קרא בראשית ל"ז 31 – 33 ובראשית ל"ח 14 – 16. על פי איזה עקרון נענש יהודה בפרק ל"ח ? בתשובתך הסתמך על האיזכורים החוזרים של פריטי לבוש בשני הקטעים.

ג.      בתרגום אונקלוס תורגמו המילים : "איש כנעני" (פסוק 2) ל"גברא תגרא" (סוחר). יש טוענים כי בתרגום זה נסה אונקלוס לפתור בעיה. מהי הבעיה שאונקלוס מנסה לפתור באמצעות תרגום זה ? ומהו פתרונו ?

ד.     מדוע נמנע אונן מלהקים זרע לאחיו? בסס את תשובתך על פסוק מהקטע וגם על דברים כ"ה פסוק 6.

3.     בראשית ל"ט 6 – 18.

א. פסוק 6 : "כי אם הלחם אשר הוא אוכל". רש"י פירש : "כי אם הלחם – היא  אשתו, אלא שדיבר בלשון נקיה".

     הסבר את פירושו של רש"י, והבא סיוע לפירושו מפסוקים 8 – 9.

 ב. באלו אמצעים משתמש הכתוב כדי להדגיש את צדיקותו של יוסף, ולהאיר את   דמותו באור חיובי?

 ג. ציין והסבר שני הבדלים עקרוניים בין סיפור אשת פוטיפר לאנשי ביתה בפסוקים  

     14 – 15, לבין סיפורה לבעלה בפסוקים 17 – 18.

4. בראשית, מ"ז, 13-26.

א.        פרט את שלושת השלבים בהתמודדות של המצרים עם תקופת הרעב.

ב.        בשלב השלישי הייתה הפגיעה בעם המצרי קשה במיוחד. הבא שתי ראיות לכך מפסוק 20.

ג.         קרא דברים י"ד, 27, י"ח, 1-2. יש הטוענים כי משרתי הקודש בתרבות המצרית ניצבו בסולם החברתי כלכלי בעמדה שונה מזו של משרתי הקודש הנזכרים בחוק בספר דברים. הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על בראשית, מ"ז, 20-26 וכן על דברים, י"ד, 27, י"ח, 1-2.

ד.        הסבר כיצד אזכור המעמד החברתי כלכלי של משרתי הקודש בבראשית מ"ז יכול לשקף ביקורת של המספר על החברה המצרית.

ה.       בתרגום השבעים ובנוסח השומרוני לפס' 21 בבראשית מ"ז נאמר: "..העביד אותו לעבדים..." במקום "...העביר אתו לערים.."שבנוסח המסורה. יש הטוענים כי נוסח זה עדיף מנוסח המסורה. הסבר כיצד אפשר לבסס טענה זו על ראיה אחת מפסוקים 19-25.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved