cking

  יום ד', 08/04/20

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות - ספר ויקרא - סיקינג

בנק שאלות ויקרא

ראשי > תנ"ך > בנק שאלות > ויקרא

1. ויקרא, י"ט, 9 – 10.

א. הסבר את הביטויים בהקשרם : "לא תכלה פאת שדך לקצור" , "ולקט  קצירך" ,   

   "לא תעולל" , "ופרט כרמך".

ב. מהי מטרת החוק המובא בפסוקים אלה ?

2. ויקרא, י"ט, 1 -18 .

א. אלו מבין החוקים בקטע זה קרובים בתוכנם אל עשרת הדיברות ?

ב. מהן פעולות העזרה לחסרי הנחלה, וכיצד הן נובעות מהמבנה הכלכלי של החברה הישראלית ?

ג. איזה הדרכה מקבלים השופטים כדי לשפוט משפט אובייקטיבי לפי הקטע שלעיל ?

ד.  אילו הן הדרישות המוסריות לגבי היחסים שבין אדם לחברו הנימנות בפסוקים 17 – 18 ?באיזה נימוק משתמש המחוקק ? בסס דבריך על הכתוב.

3. ויקרא, י"ט, 9 – 18.

     א. אפשר לקרוא את הביטוי "וחללת את שם אלהיך" (פסוק 12 ) כמתקשר 

         לאיסורים בפסוקים 11-12 או כמתקשר לאיסור בפסוק 12 בלבד. הסבר את

         הביטוי "וחללת את שם אלהיך" על פי שתי אפשרויות הקריאה.

      ב. קרא ויקרא, י"ט, 9 – 15. בקטע שלפניך מציג המחוקק מקרים שבהם יש 

          להפלות לטובה את החלש בחברה, ומקרים שבהם יש לנהוג בו שוויון מלא.

1. הבא דוגמה אחת לכל אחד מהמקרים.

2. כיצד הציווי "לא תעשו עול במשפט" מסביר את השוני בין המקרים ?

            ג. יש טוענים כי פסוק 34 בפרק י"ט מפרש ביטוי המופיע בפסוק 18. מהו הביטוי, 

                 וכיצד הוא מפורש ?

4. ויקרא י"ט 11 – 12.

יש המפרשים כי ארבעת האיסורים הכתובים בפסוקים אלה תלויים זה בזה, וכי סדר האיסורים מלמד על קשר התלות. כיצד ניתן לבסס פירוש זה ?

5. ויקרא י"ט 11 – 18.

א. "לא תעמוד על דם רעך" (פס' 16 ) – יש מפרשים פסוק זה כך : על תעמוד מנגד 

     בראותך סכנה לחיי זולתך, וקום להצילו (כגון :בראותך טובע בנהר, או מי 

     שסכנת חיים אורבת לו – בשעת שוד ). "ואהבת לרעך כמוך" (פסוק 18 ) – יש

     מפרשים שבין שאר מטרותיו, מבקש כתוב זה להגביל את המיצווה בפסוק 16. 

     מה בא פסוק 18 להגביל בפסוק 16 ומדוע ?

ב. מדוע כתוב בפסוק 15 גם "לא תשא פני דל" וגם "לא תהדר פני גדול" ?

6. ויקרא י"ט 14.

רש"י :"ולפני עור לא תתן מכשול" – לפני הסומא בדבר לא תיתן עצה שאינה הוגנת  

            לו. אל תאמר : מכור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו".

א.    א.    רש"י מפרש את הצו "ולפני עור לא תתן מכשול" באופן מטפורי. מי הוא העיוור ומהו המכשול, לפי רש"י ?

ב.     ב.     רש"י : "ויראת מאלהיך – לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה (=נותן העצה ) לטובה או לרעה....לפיכך נאמר בו "ויראת מאלהיך", המכיר את מחשבותיך.."

כיצד רש"י מסביר את האזהרה "ויראת מאלוהיך " שבסיום פסוק זה ?

7. ויקרא י"ט 17-18.

        קרא את דברי רמב"ן:

        רמב"ן: "...שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו..כי בהוכיחך אותו יתנצל  

        לך, או ישוב ויתוודה על חטאו ותכפר לו".

          הסבר על-פי רמב"ן כיצד האיסור "ולא תשא עליו חטא" מהווה נימוק לצו "הוכח  

        תוכיח את עמיתך".

8. ויקרא י"ט 17.

על איזה חטא מזהיר הכתוב, ומדוע הוא מכנה התנהגות זו בשם חטא ?

9. ויקרא, י"ט, 18 – 25.

א. מהו הקושי בציווי "ואהבתך לרעך כמוך " פס. 18 ? הבא שלושה פיתרונות 

    לקושי .

ב. הסבר מהי עורלת האילן , ומהם דיני פריו של עץ מאכל על–פי פס. 23 – 25 ?

ג. חוק עורלת האילן (חוק חילול הכרם ) מופיע בדברים, כ', 6, ובירמיהו, ל"א, 4. 

               הסבר מהי מטרת הזכרת החוק בכל אחד מהמקורות.

ד. הסבר את המילים "להוסיף לכם תבואתו" בהקשרן.

10. ויקרא י"ט 26.

א. הסבר את המילה "תעוננו".

ב. מהו הקשר בין שלושת האיסורים הנזכרים בפסוק ?

11. ויקרא, י"ט, 26 – 31.

    מהם איסורי המאגיה שבפס. 26, 31, ומהי סיבת איסורם ?

12. ויקרא י"ט 33 – 34.

א. מיהו "הגר" הנזכר בפסוקים אלה ? בסס את תשובתך על הנאמר בשני  הפסוקים.

ב. קרא פסוק 18 יש מפרשים את סופו של פסוק זה כך : המצווה לאהוב את רעך 

       כמוך מכוונת לאהבת בני ישראל. מה בפסוק 34 יכול לסתור טענה זו ?

   ג.הסבר מדוע יש צורך באיסור מיוחד על הונאת הגר ?

13. ויקרא י"ט  35 – 36.

הסבר את המילה "צדק" בפסוקים אלה בהקשרה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved