cking

  יום ד', 08/04/20

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות - ספר דברים - סיקינג

בנק שאלות דברים

ראשי > תנ"ך > בנק שאלות > דברים

1. דברים, י"ב, 1 – 14.

א. בנוגע למקום הפולחן, יש סתירה בין הקטע מספר דברים לבין שמות כ', 21 :  

   "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך  

    בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". מהי הסתירה וכיצד ניתן 

   לישב אותה לפי הגישה הרווחת במחקר המקראי ?

ב. פרשנים מסורתיים סבורים כי חוק ריכוז הפולחן נחקק בימי משה. בסס סברה זו  

    על ביטויים מפסוקים 8 – 10 שבקטע.

ג. בקטע שלפניך מוזכר הלוי בין היסודות החלשים בחברה.

1.כיצד מסביר הכתוב את מצוקתו הכלכלית של הלוי ?

2.כיצד חוק ריכוז הפולחן עשוי להיות סיבה למצוקתו הכלכלית של הלוי ?   

    2. דברים, י"ב, 2 – 7.

      א. ציין שתי תפיסות תיאולוגיות (דתיות ) רעיוניות בקטע. הסבר את הסיבה לכל תפיסה .

      ב. איזו השקפה דתית משקף הביטוי : "לשום את שמו שם" (פס. 5 ) ? הסבר.

      ג. פס. 6 : "והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ....."

         הסבר את המילים המסומנות בהקשרם. העזר בתשובתך בדברים י"ד 22 - 29 לאיזה  

         מעשר רומז  הכתוב בפס. 6 ? נמק .

3. דברים, י"ב, 11 – 19.

א.הסבר כיצד משקף הביטוי "לשכן שמו שם" (פס.11) את התפיסה המיוחדת של ספר דברים לגבי האלהים.

ב.פס. 15: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל" הסבר את הביטויים המסומנים בהקשרם. מה מחדש פס. 15 בתחום הפולחן ומדוע ?

       ג. מה מעמדו של הלוי עפ"י פס. 19 ? הבא שתי סיבות למעמד זה.

4. דברים, י"ג, 2 – 6.

       א. ציין שני הבדלים בין הנביא מסית בפרק י"ג לבין נביא השקר בדברים י"ח 22 .

       ב. רמב"ן אומר בפירושו לפס. 2 : "כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום " - יקראנו  

           הכתוב" נביא" על פי עצמו , שיאמר הוא השם דיבר עימי בהקיץ, ואני נביא שלוח 

           לכם שתעשו כן".

           מהו הקושי שאותו מיישב רמב"ן בפירושו, וכיצד הוא מיישבו ?

ג. מהי הבעיה המתעוררת בפס. 3, וכיצד ניתן לפתור אותה ?

    5. דברים, י"ג, 7-12.

        א. על איזה בעיה מנסה פסוק 9 לענות ? מהו הפיתרון שנתן המחוקק בפסוק 9 ?

        ב. על איזה בעיה מנסה פסוק 10 לענות ? מהו הפיתרון שנתן המחוקק בפסוק 10 ?

    6. דברים, י"ד, 22 –29.

    א. מהו הנימוק למעשר עני (פס. 29 ), ומהו הנימוק למעשר בעלים (פס. 23 )?

    ב. מדוע מעמדו של הלוי ירוד על פי הפרשנות הביקורתית (חקר המקרא)?

7. דברים, י"ד, 22-26.

א. בקטע מתוארת בעיה של מביא המעשר. הסבר מהי הבעיה, מדוע נוצרה הבעיה ומהו הפיתרון שמציע החוק בקטע ?

ב. על איזה מעשר מדובר ? באלו שנים מביאים אותו ? לאן מביאים אותו ומי הנהנים ממנו ?

8. דברים, ט"ו, 1 – 3.

         א. הסבר את החוק :"שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו" (פסוק 2 )

         ב. קרא את פירושו של חזקוני לפסוק 3 :"את הנכרי" – שזורע וקוצר ובוצר ויכול  

             למכור ולשלם". כיצד חזקוני מנמק את ההיתר לנגוש בנכרי ?

9. דברים, ט"ו,7 – 10

    איזה חשש עולה מהכתוב, וכיצד פתרו את הבעיה בימי בית שני ? (תקנת הלל הזקן)

10.דברים, ט"ו, 1 – 11.

א. מה ניתן ללמוד על זמן השמיטה לפי פס. 9 ?

ב. מהי הבעיה העלולה להתעורר אם ינהגו על - פי חוק שמיטת כספים , וכיצד פתרו בעיה זו בתקופת בית שני (תקנת הלל הזקן)

ג.      ג.      מהם שני האמצעים החינוכיים המנוגדים שבהם משתמש המחוקק בדרישתו מן המלווה בפס. 9 - 10 ?

11. דברים, ט"ו, 12 – 18.

          א. "דרך חוק העבד מביע הכותב בספר דברים את השקפתו ההומאנית , ומטיף  

              לאורח חיים שוויוני וסובלני " (אנציקלופדיה עולם התנ"ך) בסס טענה זו על שני 

              הבדלים בין חוקי העבד בדברים ט"ו 12 – 18 לבין חוקי העבד בשמות כ"א 1 – 6.

          ב. קרא חוק חמורבי סעיף 282 : "כי יאמר עבד אל אדוניו : אתה לא אדוני , יוכיח 

              אדוניו שהוא עבדו ואת אוזנו יכרותו".

              הסבר במה הנסיבות לרציעת אוזנו של העבד במקרא שונות מהנסיבות לכריתת האוזן בחוק חמורבי .

     12. דברים, ט"ו, 1-11.

        א. מהו הקושי העולה מפסוק 9 לגבי קיום חוק השמיטה ?

        ב. קרא פס. 7-11. חוק זה עוסק ביחסים שבין אדם לחברו. נמק מתוך לשון החוק,  

            שלפי השקפת הכתובים יחסים שבין אדם לחברו הם מצוות האל.

        ג. בפסוקים 4, 11, קיימת כביכול סתירה. מהי הסתירה ואיך ניתן לישב אותה על פי  

            פס. 5?

13. דברים, י"ז, 8-13 .

א. חז"ל כנו חוק זה בשם: "זקן ממרה"- הסבר את משמעות השם על-פי החוק.

ב. רשב"ם פירש: "בין דם לדם – לפי פשוטו בין רציחה לרציחה, בין שוגג למיזיד, בין דין לדין – דיני ממונות בין נגע לנגע – צרעת".

                      כמה תחומים משפטיים מוצא רשב"ם בפסוק – ומהם?

   ג. מה ניתן ללמוד על תפקידם ומומחיותם של הכוהנים ושל השופטים מבית המשפט העליון הנזכרים בפסוק 9, על פי הביטויים האלה בהקשרם: "על פי התורה", "ועל המשפט" (פסוק 11)?

  14. דברים, י"ז, 8-13 .

א.   מה היו מוסדות השיפוט בישראל על פי הקטע ? הוכח דבריך מהכתוב.

  ב.     על מי מדבר הכתוב בפסוקים 8 – 11, ובאיזה מקרה יש לנהוג על פי כתוב זה ?

ג.  מהו העונש בפסוק 12 ? מדוע הוא כה חמור ? הבא שני נימוקים.

  15. דברים, י"ז, 14-20.

           א. יש הטוענים כי חוק המלך נוצר כתגובה לחטאי שלמה. הבא שתי ראיות  

               ממלכים א' פרק י' 23-29, ופרק י"א 1 לביסוס טענה זו.

 ב. רמב"ן בפירושו לפסוק 20 כותב :"נרמז כאן איסור הגאווה, כי הכתוב ימנע  

     המלך מגאווה ורוממות הלב.... יזהירנו להיות לבבו שפל ככל אחיו הקטנים 

     ממנו...כי לה' לבדו הגדולה והרוממות ולו לבדו התהילה...".

הסבר את נימוקו של הרמב"ן לאיסור שחל על המלך "לבלתי רום לבבו מאחיו".

 ג. השווה את יחס המחוקק להמלכת מלך ליחס שמואל להמלכת מלך על פי  

    שמואל א' פרק ח' 11-19. מה ניתן ללמוד מההשוואה לשמואל על זמן כתיבת 

    ספר דברים ?

16. דברים, י"ז, 14 – 20.

           א. ציין שתי חובות של המלך המנוסחות כמצוות "אל תעשה" והסבר שתי סיבות  

               לכל חובה.

                  ב. מהו ספר " משנה התורה " (פס. 18) , ומדוע חייב המלך לקרוא בו "כל ימי חייו  

                 (פס. 19) ?

              ג. השווה את יחס המחוקק להמלכת מלך ליחס שמואל להמלכת מלך עפ"י  

                  שמואל א' פרק ח' פס. 11 – 19. מה ניתן ללמוד מההשוואה לשמואל על זמן 

                  כתיבת ספר דברים ?

17. דברים, י"ז, 14-20.

        א. עיין בפסוקים 14-15 : האם המלכת מלך היא חובה או רשות ?בסס דברך על 

            הכתוב.

        ב. בתיאור חטא הגאווה של האדם בנבואת ישעיהו פרק ב' 7-8 נאמר :"ותימלא 

  ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותימלא ארצו אלילים למעשה ידיו  

  ישתחוו..."

הראה כיצד האיסורים בחוק המלך בדברים י"ז יכולים למנוע את ההדרדרות המוסרית שמציג ישעיהו בנבואתו.

 ג. המלה "למען" מופיעה גם בפסוק 19 וגם בפסוק 20. מהו ההבדל במשמעות  

    המלה בכל אחד מן הפסוקים .

18. דברים, כ', 1-9 .

א. בפסוקים 1-4 מודגש כי על העם לשים את מבטחו בה' ובעזרתו. ציין שני  

    ביטויים מפסוקים אלו המבססים השקפה זו והסבר אותם.

ב. פרשנים מוצאים שני נימוקים לשיחרורים שבפסוקים 5-8 : האחד הומני  

    (אנושי) והשני מעשי צבאי. הסבר מהו כל אחד מהנימוקים, וציין על מה  

    מבססים הפרשנים כל אחד מהנימוקים.

 ג. מה בדברי הכתוב מדגיש את ההפרדה בין הקבוצות השונות המשוחררים מן 

    המלחמה.

19. דברים, כ', 10-20.

א. מהי "מלחמת מצווה" ומהי "מלחמת רשות", וכיצד מלחמות אלה מוגדרות בקטע שלפנינו ?

ב.  הסבר את הביטויים הבאים בהקשרם : "לנדוח עליו גרזן" (פס. 19),

     "מצור" (פס. 20), "עד רדתה" (פס. 20).

ג. קרא מלכים א', ט', 10 – 21. האם לפי פסוקים אלה יושם החוק שבפסוקים 16 –18 בדברים כ' ? הסבר את תשובתך.

  20.דברים, כ', 10 – 20.

            א. בקטע שלפניך מובעת ההשקפה שלפיה הניצחון במלחמה אינו תלוי באדם.

                הבא שלוש ראיות מן הקטע לביסוס טענה זו.

            ב. "כי האדם עץ השדה " (פס. 19)

                רש"י : "שמא האדם עץ השדה ? להיכנס בתוך המצור מפניך ? להתיסר   

                             ביסורי רעב  וצמא כאנשי העיר ? למה תשחיתנו ? !

            נתן זך : "כי האדם עץ השדה, כמו עץ השדה הוא צמא למים".

     במה הקריאה של נתן זך שונה מקריאת הפסוק של רש"י ? איזה קריאה  

     מתאימה לחוק המקראי ? נמק.

 ג. פס.15."כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאד אשר לא מערי הגויים    

    האלה הנה"   

    בפסוק זה נרמזים שני סוגי מלחמות. ציין את שני הסוגים והסבר את המילים  

    המסומנות בקו בהקשרם.

    21. דברים, כ"א, 1-9.

א. בחוק החיתי שלפניך כתוב :"אם נמצא חלל בשדה, חייבת העיר הקרובה 

    ביותר אל מקום מציאת הגופה, בתחום של שלושה מילין בתשלום כופר של 

    מנה כסף".

    ציין נקודת דמיון אחת בין חוק עגלה ערופה בדברים כ"א 1-9, לבין החוק 

    החיתי וכן ציין הבדל אחד בין שני החוקים.

 ב. על חוק זה נאמר, כי הוא "מצווה התלויה בארץ (ישראל)". בסס טענה זו על 

     הכתוב.

ג.      ג.      ציין שני יסודות פולחניים בטקס המתואר בקטע שקראת.

22. דברים, כ"א, 10-14

      א. מה משמעות המשפט : "ולקחת לך לאשה" (פס.11), ומה מטרת ההדגשה.

      ב. הסבר בשני אופנים את משמעותן של הפעולות שעושה השבויה בפס. 12-13.

      ג. הסבר והדגם כיצד חוק שבוית מלחמה הוא חוק הומאני (אנושי) בהשוואה לנהוג 

         אצל עמים אחרים בתקופת המקרא.

23. דברים, כ"א, 10-14.

     מגמת המחוקק בפסוקים אלו היא הומאנית. ציין שני פרטים בקטע, המבטאים 

     מגמה זו.

     24. דברים, כ"א, 18 – 23.

א. חז"ל אמרו : "בן סורר ומורה לא היה ולא נברא אלא משל היה " הסבר את דברי  חז"ל והבא שתי הוכחות מהכתוב.

     ב. בחוקי שומר סעיף 4 נאמר: "כי יאמר בן לאביו ולאמו: "אתה לא אבי, את     לא אמי", מפסיד הוא את זכויות הירושה על הבית, השדה, הבוסתן, העבדים וכל רכוש אחר, והם רשאים למכור אותו במלוא המחיר".

     במה שונה דין בן סורר ומורה שבחוק השומרי, מהחוק המקראי ?

ג. הסבר את החוק בפס. 22 - 23 ואת הסיבה לחוק זה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved