cking

  יום ד', 08/04/20

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות - ספר מלכים ב' - סיקינג

בנק שאלות מלכים ב'

ראשי > תנ"ך > בנק שאלות > מלכים ב'

1. קרא מל"ב י"ז 4 – 23 וענה:

    א. מהי הסיבה לגלות לפי פסוקים 4-5 ומהי הסיבה לגלות לפי פסוקים 7-12 ?

    ב.מה מלמדים פסוקים 6, 24 על מדיניות הכיבוש של מלך אשור ומהי מטרת מדיניות זו?

    ג.מהו האירוע ההיסטורי המתואר בפסוק 23 ובאיזו שנה התרחש ?

2.   קרא מל"ב י"ז 23, 41.

א. הביטוי "עד היום הזה" חוזר בשני הפסוקים. הסבר מה משמעות הביטוי.

ב.  הסבר את משמעות הביטוי בפס. 23 ובפס. 41 בהקשרו.

      3. קרא מל"ב י"ז 24, י"ח 11.

          מה מלמדים פסוקים אלה על מדיניות הכיבוש של מלך אשור ומהי מטרת מדיניות זו?

      4. קרא מל"ב י"ז 7 – 23 וענה:

 א. בקטע היסטוריוגרפי זה מפורטים חטאי ישראל. לאיזה תחום שייכים החטאים 

      המפורטים בפסוקים 8 – 12 ? הבא שתי דוגמאות.

 ב. בפסוק 16 מתואר אירוע מימי ירבעם בן נבט. כיצד ניתן להסביר על פיו את 

      האמירה:"וידח ירבעם את ישראל" (פסוק 21)?

  ג. מה משמעות הצירוף "עד היום הזה" המופיע בפסוק 23 ?

      5. קרא מל"ב י"ח 17-25.

א. כיצד מכנה רבשקה את שני האישים הנזכרים בפס. 19? הסבר כיצד אופן הכינוי משמש           

        אמצעי ל"לוחמה פסיכולוגית".

ב.  קרא פס. 21-25. לרבשקה יש ידע על הנעשה ביהודה בתחום המדיני, הצבאי והדתי.

              ציין דוגמא אחת לידיעותיו בכל תחום.

ג. מהי המלה המנחה בפסוקים 19 – 25 ומהי מטרת השימוש במלה זו בקטע ?

      6. קרא מל"ב י"ח 9-12.

                  א.מהו האירוע ההיסטורי הנזכר בפסוקים אלה ומתי התרחש?

                  ב. האירוע תואר כבר במל"ב י"ז 5-6. קרא פסוק 7 והסבר מדוע הוזכר שוב האירוע בפרק י"ח.

      7. קרא מלכים ב, י"ח, 23-24

          כיצד מתגאה רבשקה בכוחו ומדגיש בכך את חולשתו של חזקיהו ?

      8. קרא מלכים ב', י"ח, 21-25

          לרבשקה יש ידע על הנעשה ביהודה בתחום המדיני, הצבאי והדתי. בחר בשניים מתחומים אלה. ציין דוגמה אחת  לידיעותיו בכל אחד מהתחומים.

      9. קרא מלכים ב', י"ח, 1-17, 22.

 א. בסס על פסוקים 1-6 את הטענה שחזקיהו הגשים את העקרונות המופיעים בדברים י"ב 2-3.

ב. בסס על פסוק 22 את הטענה שחזקיהו הגשים את העיקרון המופיע בדברים י"ב, 4-5.

 ג. חזקיהו מתואר כמלך שהיה פורץ דרך מבחינה תאולוגית, אך גם כמי שדבק במסורת. הסבר כיצד שני האזכורים של משה בפסוקים 1-8 מחדדים צדדים שונים אלה במעשי חזקיהו.

 ד. קרא פסוק 11 בקטע וכן מלכים ב, י"ז 24. מה מלמדים פסוקים אלה על מדיניות הכיבוששל מלך אשור, ומהי מטרתה של מדיניות זו ?

      10. קרא מל"ב כ"א 2-7.

                א. מהו הקשר בין פס. 2 לבין פס. 3-7 ?

    ב. הסבר פסוקים 2-7  בהקשרם.

11. קרא מלכים ב' כ"א 10-16:

פסוקים אלה נעדרים מספר דברי הימים, מדוע?

12. קרא מלכים ב' כ"א 13:

א. איזה אירוע היסטורי נרמז בפסוק זה?

                  ב. מהו הקשר בין בית אחאב לאירוע זה, לדעת המקרא?

13. קרא מל"ב כ"א 14-16 וענה:

א. איזה עיקרון של תפיסת הגמול, המאפיינת את ספר מלכים משתקף בפסוקים הללו ?

ב. מהי משמעות הצירוף "דם נקי" (פסוק 16) בהקשרו, ומדוע שפך מנשה הרבה מאד "דם נקי" ?

14. קרא מל"ב כ"א 13- 16 וענה:

א. הסבר את שני הדימויים הנזכרים בפסוק 13 ומה הם באים לסמל ?

ב.  בפסוק 13 נרמז אירוע היסטורי. מהו האירוע הנרמז ובאיזה שנה התרחש ?

ג. איזו שיטת גמול מקראי נוקט המחבר בפסוקים 13 –16 ? הסבר את שיטת הגמול.

15. קרא דברי הימים ב' ל"ג 18 – 20 .

א. מהו הקושי שהיה למחבר ספר דברי הימים ביחס לתיאור מלכות מנשה בספר מלכים ב' כ"א 1 - 18, וכיצד הוא פתר קושי זה?

16. קרא מלכים ב' כ"ג 12 - 13.

הסבר מהו הרקע, המאפשר להבין מה הניע את יאשיהו לעשות מעשים אלה.

17. קרא מלכים ב' כ"ג 15 - 19 .

 מהו מעשה יאשיהו בבית-אל, ומדוע זוכה המעשה לתיאור מפורט?

18. מלכים ב' כ"ג 1,8-20:

א. מעשי יאשיהו, המתוארים בפסוקים אלה, מכונים על ידי פרשנים שונים "הרפורמה של יאשיהו".

ב. הסבר את המושג "רפורמה" בהתייחסות למעשי יאשיהו.

ג. התיאור של חיסול העבודה הזרה על-ידי יאשיהו חוזר גם בדברי הימים ב' ל"ד 7-3. מהם ההבדלים בין שני התיאורים מבחינת ההיקף  הגיאוגרפי של פעולות יאשיהו?                                      

ד.     ד.     בפסוק 12 מוזכרים חטאי מנשה בתוך רשימת החטאים של מלכים שונים (פסוקים 15-11). במה שונים חטאי מנשה מחטאי מלכים אחרים?

ה.    ה.    מהו הקשר בין מלכים א' י"ג 2-1 לבין פסוקים 18-15 בפרקנו?

19. קרא מל"ב כ"ג 1, 4-20 וענה:

מעשיו של יאשיהו המתוארים בפסוקים אלה, מכונים ע"י פרשנים שונים: "הרפורמה של יאשיהו".

א. הסבר את המושג "רפורמה", בהתיחסות למעשי יאשיהו".

ב. ציין שתי פעולות שונות שביצע יאשיהו ברפומה.

ג. ציין את ההבדל בין הסיבה לרפורמה על פי מל"ב כ"ג ובין דה"ב ל"ד 3-8.

20. קרא מל"ב כ"ג 2-20 וענה:

א. מהו "ספר הברית" הנמצא בבית ה' על פי דעתם של חוקרי המקרא? הבא שתי דיעות לגבי זיהוי הספר.

ב.     ב.     ציין והסבר שתי פעולות שונות שעשה יאשיהו כדי לקיים את דברי "ספר הברית".

21. קרא מל"ב כ"ג 24-28 וענה:

א. בפסוק 27 מוזכרים שני אסונות : אסון שכבר קרה ואסון שעתיד לקרות. מהם שני האסונות ? באלו שנים ארעו האסונות ?

ב. איזה ספר מצא חילקיהו הכהן (פס. 24) ? הבא שתי דיעות לזיהוי הספר.

ג. מהי שיטת הגמול הבאה לידי ביטוי בפסוקים 25-26 ? במה היא שונה מהמסופר בדה"ב ל"ג 10-13 ?

22. קרא מל"ב כ"ג 29-30 ודברי הימים ב' ל"ה 20-24 וענה :

א. מצא הבדל אחד בין שני המקורות והסבר את סיבת השינוי.

            ב. מהו הקושי (בעיה) שעמד בפני מחבר ספר דברי הימים ומה פתרונו?

23. קרא מל"ב כ"ה 23-30 וענה :

א. את המחלוקת בין גדליהו בן אחיקם ובין ישמעאל בן נתניה אפשר להבין על בסיס אישי ועל בסיס מדיני. הסבר והוכח טענה זו מהקטע.

ב. יש הרואים בפסוקים 27-30 סיום בעל אופי של נחמה לספר מלכים. מדוע?

     24. קרא מל"ב כ"ה 1-7 וענה :

א. מהו האירוע ההיסטורי המסופר בקטע ובאיזה שנה אירע ?

ב. מדוע חטאי צדקיהו ובני דורו מתוארים בהרחבה בפרשה המקבילה שבדברי הימים ב' ל"ו 11-16?

25. קרא מל"ב כ"ה 22-30 וענה:

א. ציין מניע (סיבה) אחד הנרמז בכתוב לרציחתו של גדליהו בן אחיקם. בסס את תשובתך על הכתוב.

ב. בפסוקים 27-30 רואים חוקרים נספח לספר מלכים. הסבר מדוע נוסף נספח זה אחרי סיפור רצח גדליהו בן אחיקם ?

ג. גם בסוף ספר דברי הימים (דה"ב ל"ו 22-23) נוסף נספח מסיבות דומות. הסבר מדוע תוכנו של הנספח לספר דברי הימים שונה מתוכנו של  הנספח לספר מלכים

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved