cking

  יום ב', 29/11/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
יחסים פיננסיים - סיקינג

יחסים פיננסיים

ראשי > חשבונאות > יחסים פיננסיים

היחסים הפיננסיים מטפלים ב-4 קבוצות:

1. נזילות- כמה החברה נזילה, הכוונה לכמה מזומנים יש לחברה ואיך החברה מסוגלת להתמודד עם קשיים כספיים בטווח הקצר ובאותו הרגע.
היחס הראשוני שנבדק הוא היחס בין הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות והוא נקרא היחס השוטף. ככל שהיחס השוטף גדול יותר יש יותר נכסים שוטפים, נזילים על מנת להתמודד עם ההתחייבויות השוטפות.
תמיד נרצה שהיחס יהיה גדול מ-1. כאשר היחס קטן מ-1 אנו נמצאים בבעיה. מצד שני לא נרצה שהיחס יהיה גבוה מדי כי אז הדבר מראה על חוסר ניהול תקין של החברה. היחס הטוב ביותר נחשב בין 1.5-2.

היחס המהיר- היחס המהיר הוא היחס בין הנכסים השוטפים ללא מלאי להתחייבויות שוטפות. מדוע אנו מנטרלים את המלאי? לשאלה זו מספר סיבות:
- מלאי הוא לא דבר שניתן לממש בכל רגע.
- המלאי מעוות את הנכסים השוטפים לעיתים ונותן יחס גבוה מדי ולא נכון.
- נניח שמימשנו את כל המלאי בשביל הפעילות התקינה של ה חברה, עדיין נזדקק לרמת מלאי סבירה על מנת שהמכירות יצמחו.(בעיית ה"עסק החי").
ביחס זה נרצה לקבל תוצאה גדולה מ-1.

רמת נזילות מיידית = (מזומנים ושווי מזומנים + ני"ע סחירים) / התחייבויות שוטפות

הערה- כל הנתונים הם נתונים מאזניים ולכן אנו בודקים אותם ליום מסוים בניגוד ליחסים אחרים.

הון חוזר הנכסים השוטפים של החברה פחות ההתחייבויות השוטפות שלה נותן את ההון החוזר, מכיוון שבסוף התהליך זהו משהו שחוזר אלינו בניגוד לרכוש קבוע שמופחת.
בגלל שגדלנו קנינו מלאים, נוצרה כמות של נכסים, לקוחות, חייבים ולעומת זאת בצד השני ההתחייבויות שלנו – ספקים וכדומה. ביום שנסגור את העסק ההפרש יהיה מה שיחזור אל בעל העסק. ההון החוזר זה מה שמשמש אותו כדי לתמוך בפעילות השוטפת של החברה.
הון חוזר תפעולי – לקוחות + מלאי – ספקים.

2. איתנות פיננסית / מבנה הון- נרצה לבדוק כמה החברה מסתמכת על ההון העצמי ועל ההון הזר בהתאם. בודקים את מבנה ההון:

מנוף פיננסי = הון עצמי / הון זר. ככל שהמנוף הפיננסי גדול יותר רמת הסיכון גבוהה יותר, נותן אינדיקציה לרמת הסיכון של החברה. איך החברה בפועל מנסה להגדיל את התשואות? לוקחת סיכונים. וזאת ע"י הון זר.

* הון עצמי / סה"כ מאזן

* הון זר / סה"כ מאזן

שני היחסים הנ"ל משלימים האחד את השני ולכן החיבור של שניהם יהיה שווה ל-1.

יחס כיסוי ריבית- בודק את היחס בין הוצאות המימון לתזמ"ז שוטפת. בודק האם לחברה יש יכולת לייצר מספיק מזומנים כדי לממן את רמת הסיכון שבה היא בחרה.
תזרים מפעילות שוטפת (ללא ריבית) / הוצאות מימון

* מנטרלים את הכנסות הריבית מפעילות השוטפת כדי לדעת את המזומנים מהפעילות השוטפת העכשווית.

3. רווחיות

א. בודקים את שולי הרווח: רווח גולמי / מכירות, רווח תפעולי / מכירות, רווח נקי / מכירות.
ב. תשואות: תשואה על ההון, תשואה על הנכסים.

תשואה על הנכסים ROA = רווח נקי / סה"כ נכסים

תשואה על ההון ROE = רווח נקי / הון עצמי

* נתונים תקופתיים, ממוצע.

ממוצע = (יתרת סגירה + יתרת פתיחה) / 2

יש להשתמש באותה שיטה לאורך כל הדרך ולא לשנות שיטה בכל פעם.

4. יעילות תפעולית

אנו בודקים 3 נושאים : לקוחות, מלאי וספקים.

א. יחס לקוחות = לקוחות / מכירות.  ימי לקוחות = יחס לקוחות x 365

ב. יחס מלאי = מלאי / מכירות.  ימי מלאי = יחס מלאי x 365

ג. יחס ספקים = ספקים / קניות.  ימי ספקים = יחס ספקים x 365

* נתונים תקופתיים, ממוצע.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved